Новости

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Ръководството на Сдружение

„Руски клуб“- София

 

Сдружение „Руски клуб“- София съществува вече повече от 30 години. През този период основна цел на Сдружението е било развитието на културното и хуманитарно сътрудничество между народите на Русия и България. Членовете на Сдружението винаги с дълбоко уважение са се отнасялите към Българската култура, към историческото и значение за руската култура и наука.

Крайъгълен камък на българската, а и на руската и на много други култури е делото на българските Първо светители Светите братя Кирил и Методий. Неоценимо е значението на българските книжовни школи за руската писменост и култура.

Още от Средните векове това е факт, доказан от редица български и руски изследователи, както и от науката в много други страни.

В многовековното си историческо развитие българската култура се е изграждала на принципите на хуманността, зачитането на другите култури, намирането и творческата интеграция на практиката на много други народи. Българската култура в основата си е чужда на насилието, на екстремизма и принудата. Именно това прави българската култура един от стожерите на Човешката Цивилизация.

Заедно с това и в историята и днес това фундаментално значение на българската култура е предмет на завист от страна на други народи. Благодарение на хора, българи по произход, но антибългари по своя манталитет се правят опити да се дискредитира българската култура, а българският народ да се представи като народ - ксенофоб неспособен да възприема чуждото мнение. Нито преди, нито сега тези опити няма да успеят.

За наше огромно съжаление обект на посегателства стана и нашето Сдружение при това най-чувствителната и възприемчива към вредоносни въздействия негова част - младежката организация на Сдружението.

Хора, които нямат нищо общо нито със Сдружението, нито с идеите и ценностите, които ние изповядваме, прикривайки се зад „патриотични“ лозунги се опитват да тласнат дейността на младежката организация на Сдружението - „МОДИКО“ към действия, които нямат нищо общо нито с българската култура, нито с интересите на българския народ, а единствено с екстремизма и ксенофобията.

Това, което отличава тези хора е обстоятелството, че борейки се уж за „достойнството“ на народа, те даже не познават българската граматика и трудно предават мислите си както писмено, така и говоримо на български език.

Във връзка с посочените неблагоприятни обстоятелства Ръководството на Сдружението е принудено да предприеме следните мерки на основание Устава на Сдружението, на ЗЮЛНЦ, както и на другите нормативни актове действащи на територията на Република България и свързани с дейността на Сдружението:

1. Считано от 27.05.2020 година временно се преустановява дейността на младежката организация на Сдружение „Руски клуб“- София - МОДИКО до момента на пълноценното оформяне на документацията и декларирането от всеки един от членовете за съгласието си с ценностите, целите и задачите стоящи пред Сдружение „Руски клуб“- София.

2. „МОДИКО“ не притежава правосубектност като самостоятелно юридическо лице и всеки от членуващите в „МОДИКО“, следва да спазва процедурите, предвидени за членство на физически лица в Сдружение „Руски клуб“- София. Това обстоятелство предвижда обезателно съответствие на действията на членовете на „МОДИКО“ с Устава на Сдружение „Руски клуб“-София и приложимите закони на Република България.

3. Никакви действия, волеизявления, писмени и устни изказвания от лица представящи се за членове на „МОДИКО“ нямат нищо общо с дейността на сдружение „Руски клуб“- София. Такива действия, волеизявления, писмени и устни изказвания могат да бъдат правени единствено от името на Сдружение „Руски клуб“ - София в съответствие с Устава на Сдружението и действащото българско законодателство.

4. Отделни граждани или групи граждани, представящи се за членове на „МОДИКО“,7 с настоящата декларация носят единствено лична наказателна, административна и гражданска отговорност. Техните действия или изказвания по никакъв начин не отразяват мнението на членовете на Сдружение „Руски клуб“- София и не следва да се възприемат като такива от публични и частни институции или физически лица. Всички искове, които могат да възникнат от действията или изказванията на такива лица трябва да бъдат насочени единствено към тях.

5. Сдружение „Руски клуб“- София в лицето на законното си ръководство си запазва правото да търси пълния обем на наказателна, административна и гражданска отговорност от лицата посочени в т.2, както и за всички щети - материални и нематериални, които са настъпили вследствие на тяхната противоправна дейност или въвеждащи в заблуждение изказвания в писмена или устна форма.

 

Председател:                                        Почетен Председател      

 

Untitled-4

 

podpis copy

 

 

 

 

 


   М.Анков                                                             Н.Дикова      

 

София, 27.05.2020 г.